Друк

НОВИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ЯРМОЛИНЦІ

. Posted in Обговорення

 УКРАЇНА

ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_______ 2018                             Ярмолинці                      №_____/2018 –р

 

Про порядок розгляду письмових звернень громадян, організації та проведення осо-бистих прийомів, виїзних особистих прийомів  громадян і «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» керівництвом районної державної адміні-страції

     На підставі ст. 6, 25, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 07 листопада 2018 року № 785/2018-р «Про порядок розгляду письмових звернень громадян, організації та проведення особистих прийомів, виїзних особистих прийомів громадян, і «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» керівництвом обласної державної адміністрації», зареєстрованого в

2

Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 14 листопада 2018 року за № 146/3325:

  1. 1.Затвердити:
  1. 1) Порядок розгляду письмових звернень громадян у Ярмолинецькій районній державній адміністрації (додається);
  1. 2) Порядок організації та проведення особистих прийомів громадян у Ярмолинецькій районній державній адміністрації (додається); 
  1. 3) Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом Ярмолинецької районної державної адміністрації (додається);
  1. 4) Порядок проведення «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» керівництвом Ярмолинецької районної державної адміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 квітня 2008 року № 392/2008-р «Про порядок розгляду письмових звернень громадян, організації та проведення особистого     прийому громадян, проведення особистих виїзних прийомів громадян, проведення прямих «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» керівництвом районної державної адміністрації», зареєстроване Ярмолинецьким районним управлінням юстиції Хмельницької   області 05 травня 2008 року за № 18/268.

  1. 3.Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

3

  1. 4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

 

Голова райдержадміністрації                               А.Шутяк


  

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ярмолинецької районної державної адміністрації  

від _________ № ________/2018-р

 

ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян у Ярмолинецькій районній державній адміністрації

1. Розгляд письмових звернень громадян у Ярмолинецькій районній дер­жавній адміністрації здійснюється відповідно до Закону України "Про звер­нення громадян", Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

2.   Звернення що надійшли до райдержадміністрації, реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації у день надходження та передаються на розгляд голові райдержадміністрації.

2

3. Голова райдержадміністрації у триденний термін розглядає письмові звернення та дає відповідні доручення з вирішення порушених питань.

4. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації забезпечує направлення звернень відповідним виконавцям згідно із резолюціями керівництва районної державної адміністрації.

5. Звернення, які згідно з резолюціями керівництва райдержадміністрації потребують подання інформації про результати розгляду у обласну державну адміністрацію, Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади та народних депутатів України беруться на контроль загальним відділом апарату районної державної адміністрації, який забезпечує дотри­мання відповідальними виконавцями термінів, встановлених районною державною адміністрацією. Інформації в обласну державну адміністрацію, Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади та народним депутатам України готують за результатами розгляду звернень працівники загального відділу апарату районної державної адміністрації.

6. Інформація керівництву районної державної адміністрації і письмова відповідьзаявнику за результатами розгляду звернення надається за підписом керів­ників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших органів, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненнях питань.    

У разі, коли доручення дано декільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції. 

3

Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику відповідно до вимог чинного законодавства України несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернення.

У випадках невиконання чи неналежного виконання службових обов’язків із розгляду звернень громадян керівники, що порушили вимоги чинного законодавства щодо звернень, несуть відповідальність, визначену діючим законодавством України.

Контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, встановлених в районній державній адміністрації відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", здійснює загальний відділ апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник

апарату адміністрації                                          О.Цісар


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ярмолинецької районної державної адміністрації  

від _________ № ________/2018-р

  

ПОРЯДОК

організації та проведення особистих прийомів громадян у Ярмолинецькій районній державній адміністрації 

1. Цей порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації.

2. Особистий прийом громадян в районній державній адміністрації про­водиться головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату адміністрації згідно з графіком особистого прийо­му громадян, затвердженого головою районної державної адміністрації.

3. Особистий прийом громадян проводиться у службових кабінетах керівництва райдержадміністрації з 09.00 години.

2

4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян голо­вою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату публікується на веб-сайті районної державної адміністрації та розміщується у фойє адміністративного будинку у доступному для вільного огляду місці.

5. Запис громадян та оформлення реєстраційно-контрольних карток до голови райдержадміністрації та першого заступника голови райдержадміністрації проводиться у день прийому з 8,30 години секретарем приймальні. Заступник голови та керівник апарату адміністрації запис та при необхідності оформлення реєстраційно-контрольних карток проводять самостійно. Попередній запис не проводиться.

6. У разі необхідності працівники структурних підрозділів, юридичного відділу апарату районної державної адміністрації з'являються до керівництва районної державної адміністрації завчасно, до початку прийому, для ознайомлення з реєстраційно-контрольними картками особистого прийому, матеріалами попередніх звернень, співбесіди із заявниками.                                                                                 

7. Працівники загального відділу апарату районної державної адміністрації:

1) після   закінчення   особистого   прийому   копії реєстраційно-контрольних карток разом з документами згідно з резолюціями керівництва районної державної адміністрації направляються безпосередньо керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших установ та організацій, до повноважень яких належить вирішення проблем і прийняття в зв'язку з цим відповідних рішень. 

3

2) звернення, що згідно з резолюціями керівництва районної державної адмі­ністрації потребують подання інформації в районну державну адміністрацію, підля­гають контролю у загальному відділі апарату районної держ­авної адміністрації, який забезпечує дотримання відповідальними виконавцями термінів, встановлених райдержадміністрацією.

3) здійснюють систематичний контроль, аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щомісячно інформують про це керівництво райдержадміністрації.

4) контролюють додержання графіка прийому громадян в районній держ­авній адміністрації.

8. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

9. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

Інформація керівництву районної державної адміністрації та письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керів­ників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших органів, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входять вирішення порушених у звер­неннях питань.

У разі, коли звернення вирішено по суті на місці, письмова відповідь заявнику не надається. 

4

10. У разі, якщо особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, здійснюється заміна посадової особи відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови і Положення про апарат Ярмолинецької районної державної адміністрації, затверджених відповідними розпорядженнями голови районної державної адміністрації.

11. Висвітлення особистих прийомів громадян за участю голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації на офіційному веб-сайті райдержадміністрації здійснює сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

12. Використання та обробка персональних даних, одержаних для використання вимог цього порядку, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Керівник

апарату адміністрації                                          О.Цісар


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ярмолинецької районної державної адміністрації  

від _________ № ________/2018-р

  

ПОРЯДОК

проведення виїзних прийомів громадян керівництвом

Ярмолинецької районної державної адміністрації

 

1. Виїзні прийоми громадян здійснюються головою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно з графіком, затвердженим головою районної державної адміністрації.

2. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, де заплановано проведення виїзного особистого прийому:  

1) доводять до відома населення інформацію щодо днів, часу та місця проведення прийому;

2

2) організовують попередній, а також у день проведення прийому запис громадян на прийом;

3) виділяють приміщення та створюють відповідні умови для прове­дення прийому.

3. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації:

1) реєструє одержані на прийомі звернення, контролює за дотриманням термінів їх розгляду та наданням відповідей заявникам;

2) інформує керівництво районної державної адміністрації про дотримання графіку проведення особистих прийомів.

3. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

Інформація керівництву районної державної адміністрації та письмова відповідь заявникам за результатами розгляду звернень надається за підписом керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та інших органів, яким доручено розгляд звернень, та до повноважень яких входить вирішення порушених у зверненні питань.

У разі, коли звернення вирішено по суті на місці, письмова відповідь заявнику не надається.

4. Висвітлення виїзних особистих прийомів громадян за участю голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації на

3

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації здійснює сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник

апарату адміністрації                                         О.Цісар


  

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Ярмолинецької районної державної адміністрації  

від _________ № ________/2018-р

  

ПОРЯДОК

проведення «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади» керівництвом Ярмолинецької районної державної адміністрації 

1. «Гарячі» телефонні лінії «Запитай у влади» проводяться голо­вою, першим заступником, заступником голови, керівником апарату районної державної адміністрації третього четверга місяця з 10.00 до 11.00 години, у приймальні голови районної державної адміністрації згідно з графіком, затвердженим   головою районної державної адмі­ністрації.

2. Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації через засоби масової інформації інформує громадян про проведення «гарячих» телефонних ліній «Запитай у влади», а також здійснює їх висвітлення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

2

3. Загальний відділ апарату районної державної адміністрації:

1) здійснює облік телефонних звернень громадян;

2) за дорученням керівництва районної державної адміністрації забезпечує нап­равлення звернень, поданих під час «гарячої» телефонної лінії «Запитай у влади» безпосередньо керівникам структурних підрозділів районної державної адмі­ністрації, органів місцевого самоврядування  та    інших підприємств, установ, організацій, до повноважень яких належить вирішення проблем;

3) забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом районної державної адміністрації.

4. У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, відповідь заявникам дає кожен виконавець у межах своєї компетенції.

5. Рішення про зняття з контролю звернень, отриманих на «гарячій» телефонній лінії «Запитай у влади», приймають посадові особи, які безпосередньо її проводили, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

6. Використання та обробка персональних даних, одержаних для використання вимог цього порядку, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

Керівник

апарату адміністрації                                          О.Цісар

Головне меню

Как лечить гастрит быстро. Как лечить гастрит желудка дома. Как лечить гастрит народными средствами. Лечение и профилактика кариеса. Быстрая профилактика кариеса зубов. Профилактика кариеса у взрослых. Питание во время беременности. Какое правильное питание во время беременности. Режим питания во время беременности. Почки симптомы болезни. Главные признаки болезни почек. Питание при болезни почек. Как доставить удовольствие девушке. Как доставить девушке больше удовольствия днем. Как доставить максимум удовольствия девушке. Грудные мышцы в домашних условиях. Быстрые домашние упражнения для грудных мышц. Тренировка грудных мышц. Йога для начинающих видео. Качественная йога для беременных. Уроки йоги для начинающих. Народное лечение простата. Главные средства лечения аденомы простаты. Лечение простатита и аденомы простаты.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Відділ освіти
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству
Ярмолинецька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості

Оголошення

Prev Next

Регіональне відділення Фонду державного …

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях повідомляє, що через електронну торгову систему - Державне підприємство...

Read more

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт