Новини в фотографіях

Prev Next

БЕЗПЕКА ТА ГІГІЄНА ПРАЦІ – КЛЮЧ ДО МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ

on 22 квітня 2019.

ВВЕДЕННЯ

Щороку 2,78 мільйона працівників помирають від нещасних випадків на виробництві та захворювань, пов'язаних з роботою (з них 2,4 мільйони –через хворобу), а ще 374 мільйони працівників страждають від нещасних випадків на виробництві, які не є смертельними. Окрім економічних витрат, існує нематеріальна вартість, не повністю показана в цих цифрах, про незмірні людські страждання, спричинені поганими умовами безпеки та гігієни праці. Це трагічноі прикро, тому що, як показали дослідження та практика за минуле століття, цим стражданням значною мірою можна запобігти.

Психосоціальні ризики, стрес, пов'язаний з роботою, та неінфекційні захворювання викликають велике занепокоєння для багатьохпрацівників у всіх частинах світу. Водночас, багато працівників залишаються під загрозою постійних ризиків нещасних випадків, пов’язаних із роботою чи професійних захворювань, і важливо не забувати про ці групи населення, оскільки світ праці продовжує трансформуватися.

Коли ми говоримо про майбутнє безпеки та гігієни праці, ми також покликані оцінити розвиток минулого століття. МОП була заснована на концепції безпечної та здорової праці, а БГП була закладена в підґрунтя її створення. Незважаючи на те, що відповідь на виклики БГП змінювалася з часом, прийняття та просування інструментів, пов'язаних з БГП, продовжує займати центральне місце в діяльності МОП. Наразі, поряд з основними деклараціями МОП, існує понад 40 інструментів, що стосуються, зокрема, питань безпеки праці.

Іншою важливою особливістю роботи МОП є розроблення кодексів усталеної практики МОП, що подають настанови з безпеки праці за небезпечними факторами, притаманними кожній конкретній галузі економіки, а також за природою різних видів небезпек; та керівних принципів МОП з систем управління безпекою та гігієною праці та моніторингу здоров'я працівників. Перехід до побудови культури запобігання (превентивної культури) спричинив появу численних технічних публікацій, а також навчальних комплексів з безпеки та гігієни праці, розроблених з метою захисту та просування принципів безпечної та здорової праці в у сьому світі.

МОП прийняла понад 40 міжнародних трудових стандартів, що безпосередньо стосуються безпеки та гігієни праці. Ці стандарти можна класифікувати як такі:

•ПОВ'ЯЗАНІ З КОНКРЕТНИМИ РИЗИКАМИ

(наприклад, іонізуюче випромінювання, азбест, професійний рак і хімікати)

• ПОВ’ЯЗАНІ З ПЕВНИМИ СЕКТОРАМИ І ГАЛУЗЯМИ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(наприклад, сільське господарство, будівництво та гірнича промисловість)

• ОХОПЛЮЮТЬЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ

(наприклад, ті, що стосуються управління безпекою та гігієною праці, інспекцією праці та об’єктами соціального призначення)

• МАЮТЬ СПРАВУ З ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ БЕЗПЕКИ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ

• Конвенція 1981 року про безпеку та гігієну праці (№ 155) та Протокол 2002 року до неї

  • Конвенція 1985 року про служби гігієни праці (№ 161); і

  • Конвенція 2006 року про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці (№ 187)

В чому полягає теперішнє і майбутнє БГП?

  1. 1.ТЕХНОЛОГІЇ

Швидкий розвиток технологій впливає майже на всі аспекти світу праці. Запровадження цифрових технологій, робототехніки та використання нанотехнологій, зокрема, призвели до революції робочого місця, але водночас підняли серйозні проблеми щодо охорони та безпеки гігієни праці. Наприклад, зростаюче застосування цифрових технологій надало можливість моніторингу працівників у реальному часі для зменшення впливу небезпечних факторів, але у той же час, зменшила конфіденційність через збір та запис особистої інформації.

  1. 2.ДЕМОГРАФІЧНА СТАТИСТИКА

Світова робоча сила знаходиться в постійному русі. У деяких регіонах молоде населеннязростає, а в інших - відбувається старіння населення. Гендерний розрив на ринку праці спостерігається як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, і жінки частіше працюють в нестандартних робочих умовах і в хатній роботі. Хоча хатня робота може усунути жінок із небезпечних умов праці, відсутність нагляду за безпекою та гігієною праці в неформальній обстановці може викликати власні специфічні проблеми. У випадку сидячої та роботи із повторюваними рухами, жінки все частіше зазнають порушень опорно-рухового апарату (ОРА), і стикаються з більш високим ризиком порушень функції ОРА у порівнянні з чоловіками, які виконують ті ж самі завдання.

  1. 3. СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Зміна клімату, спричинена людиною, є одним з основних факторів, що трансформують світ праці. Забруднення повітря від видобутку вугілля, наприклад, безпосередньо впливає на здоров'я шахтарів, але й також має побічний вплив на здоров'я працівників інших галузей навколо них, а також на здоров’я більшої частини населення.У той час як зростання «зелених» робочих місць і галузей сприятиме розвитку суспільства з низьким рівнем викидів вуглецю і може зменшити небезпечну роботу в таких традиційних галузях, як видобуток корисних копалин, «зелені» робочі місця також можуть призвести до виникнення невідомих ризиків, таких як вплив хімічних речовин у галузі переробки.

  1. 4. ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

Вимоги все більш глобалізованого світу призвели до зростання кількості працівників, які маютьпонаднормові робочі години та нестандартні форми зайнятості. Зростання глобалізованої платформи економіки розмивало межу між домом і роботою – з одного боку, знижуючи стрес, пов'язанийіз щоденними поїздками у транспорті і підвищуючисамодостатність, а з іншого– створюючи унікальний психосоціальний тискна працівників, що намагаються збалансувати вимоги професійного життя та роботу на дому.

Як ефективно підвищується рівень БГП у зв’язку із цими трансформаційними викликами та можливостями?

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НОВИХ РИЗИКІВ

З новими технологіями, демографічними змінами, зміною клімату, різними формами зайнятості та організації праці, які формують світ праці, важливішим ніж будь-коли, є і буде попередженняновихпов’язаних із роботоюризиків, та ризиків, що тільки з’являються. Попередження ризиків є найважливішим першим кроком до ефективного управління ними та створення превентивної культури безпеки та гігієни праці у світі, що постійно змінюється. Для цього залучаються такі механізми: прогнозування, оцінка технологій та майбутні дослідження, які дозволяють визначити потенційні ризики для безпеки та гігієни праці, та розробити ефективні профілактичні заходи.

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ В УПРАВЛІННІ БГП

Міждисциплінарний підхід до безпеки та гігієни праці може бути спрямований на об'єднання таких дисциплін, як: право (державна політика та трудове право); проектування робіт (інженерія, ергономіка, програмне забезпечення та автоматизація); інструменти (технології, технології охорони здоров'я, сенсори); середовище; фізичні та соціальні наслідки (охорона здоров'я, харчування, фізична активність та демографія); людська природа (психологія соціології та економіки); медицина і неврологія; і організація роботи, на додаток до дизайну і людських ресурсів.

БУДУЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ З ПИТАНЬ БГП

Існує зростаюча потреба включити питання безпеки і гігієни праці в основу загальної освіти для всіх, перш ніж вони увійдуть до світу праці, і продовжувати її вивчення протягом усього свого трудового життя. Інтеграція безпеки та гігієни праці в загальну освіту та програми професійної підготовки може допомогти побудувати безпечніші та здоровіші майбутні покоління працівників. Сприяння впровадженню безперервної освіти в галузі безпеки та гігієни праці може допомогти працівникам і роботодавцям дізнатися і адаптуватися до нових та вже існуючих ризиків, пов'язаних з БГП, і таким чином підвищити рівень безпеки та гігієни праці протягом всього періоду роботи.

РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТУ – ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКИМ ЗДОРОВ'ЯМ

БГП не закінчується на роботі. Ефекти та наслідки стану безпеки та гігієни праці мають чіткий вплив на здоров'я людей і добробуту в цілому та на суспільство взагалі. Якщо робота визнається соціальним фактором здоров'я, то необхідно більше уваги приділяти зв'язкам між безпекою та гігієною праці та здоров’ям суспільства, зокрема зміцненню здоров'я, профілактиці та лікуванню нових психосоціальних ризиків, порушень психічного здоров'я та неінфекційних захворювань.

МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ ТА ІНШІ ІНСТРУМЕНТИ З БГП

У світі праці, що розвивається, інструменти МОП з безпеки та гігієни праці залишаються надзвичайно актуальними та дієвими. Конвенції та рекомендації не лише переглядаються з метою забезпечення їхньоїадаптивності та відповідності вимогам, що постійно змінюються, вони у першу чергу розробляються таким чином, щоб бути гнучкими в умовахеволюціонуючих викликів у сфері безпеки та гігієни праці. Останні інструменти БГП підкреслюють важливість розвитку національної культури запобігання (попередження) у сфері безпеки та гігієни праці, де право на безпечне і здорове робоче середовище дотримується на всіх рівнях.

ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ УРЯДІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ, РОЗШИРЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН

Тристороннє представництво урядів, працівників і роботодавців лежить в основі трудових стандартів і інструментів МОП з БГП, а ефективний соціальний діалог залишатиметься надзвичайно важливим для вирішення питань безпеки та гігієни праці майбутнього, багато з яких поки невідомі. Оскільки робоче місце продовжує змінюватися, зростатиме потреба у розширенні партнерських відносин та посиленні співпраці з додатковими діячами, такими як: інститути громадянського суспільства, неурядові організації з безпеки та гігієни праці, а також державні та приватні інститути та університети з питань БГП.

КУДИ РУХАТИСЯ ДАЛІ?

Світ праці перетворюється на наших очах, приносячи з собою унікальні можливості, водночас пропонуючи нові виклики.

Ми не можемо точно передбачити, який тип технологій існуватиме у майбутньому, яким чином він буде інтегрований у світ праці, і які впливи - позитивні чи негативні –він матиме на безпеку та гігієну праці. Тому наші відповіді на цю невідому переміну повинні розвиватися всеохоплюючим чином,орієнтуючись на людину та підкреслюючи важливість навчання протягом усього життя і постійного розвитку навичок.

Орієнтований на людину підхід зБГП у майбутньому вимагає інноваційних інвестицій у можливості людей, що дає їм змогу набувати та оновлювати навички, а також підтримувати їх, проходячи всі зміни у своєму житті. Включенняосвіти та тренувань з БГПу процеснавчання протягом усього життя може допомогти працівникам та роботодавцям пристосуватися до нових та постійних ризиків, а також ризиків для безпеки та гігієни праці, що лише виникають, а також покращити результати роботи в сфері БГП.

У січні 2019 року, на початку святкування сторіччя МОП, Глобальна комісія МОП з питань майбутнього праці закликала до всесвітніх гарантій праці, включаючи основні права працівників, «адекватний прожитковий мінімум», обмеження на робочий час і забезпечення безпечних та здорових умов праці. Комісія також закликала визнати безпеку та гігієну праці як фундаментальний принцип і право на робочому місці.

Незважаючи на те, що попереду нас чекає багато нових викликів, пов’язаних із питаннями безпеки та гігієни праці, важливо, щоб уряди, роботодавці, працівники та інші зацікавлені сторони скористалися наявними можливостями для створення безпечного та здорового майбутнього праці для всіх. Зараз настав час діяти.22042019220420191

Головне меню

Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Відділ освіти
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству
Ярмолинецька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості

Оголошення

Prev Next

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

Виїзний прийом громадян регіональним пре…

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області буде проводити виїзний прийом громадян 17 грудня 2019...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт